Levende Talen Limburgs is een van de 16 talensecties van De Vereniging van Leraren in Levende Talen en ondersteunt het Limburgs in het onderwijs, alsmede in de kinderopvang, zorg, op het werk, in het toerisme, thuis en in online-omgevingen. Het Limburgs is cruciaal in sociale en regionale identificaties in Limburg met de daarbij behorende inclusieve en uitsluitende werkingen. Alle kinderen in Limburg groeien in een meertalige omgeving op. Meertaligheid is van onschatbare waarde in Limburg met zijn unieke geografische ligging, zijn euregionale kenniseconomie en zijn politieke en sociaal-culturele samenwerkingsverbanden. Daarbij geloven wij dat meertaligheid, inclusief het Limburgs, bijdraagt aan actief burgerschap. Door kinderen meertalig op te voeden maken ze kennis met andere culturen en zien zij verschillen tussen mensen eerder als kans dan als bedreiging. De toegang tot het gesproken Limburgs is vanzelfsprekend. Het spreken en het leren van Limburgs als tweede taal is een gehoorde wens binnen en buiten de provincie, voor nieuwkomers, expats en asielzoekers.

 

Opdrachten
• De sectie Limburgs streeft ernaar om kennis over meertalig opgroeien van kinderen te verspreiden bij professionals in de zorg, inclusief de GGD, politie, justitie en bij leerkrachten.
• De sectie Limburgs streeft ernaar om de ontwikkeling van het Limburgs als vak en als instructietaal in het onderwijs te ondersteunen.
• De sectie Limburgs streeft ernaar om de ontwikkeling van educatieve benodigdheden (offline en online) te ondersteunen door een online uitwisselingsplatform te bieden
• De sectie Limburgs streeft ernaar om het gesproken Limburgs toegankelijk te maken voor iedereen die wil door professioneel Limburgs als Tweede Taal (LiT2) aan te bieden.
• De sectie Limburgs streeft ernaar om iedereen die Limburgs wil schrijven te informeren en inspireren waarbij “goed” of “fout” niet leidend is.

 

Hoe?
• Oprichting van website voor uitwisseling van kennis, expertise en materiaal
• Organisatie van studiedagen en andere professionaliseringsmomenten
• Deelname aan het publieke debat, via de sociale media, radio & tv, de kranten enzovoort, in het kader van bewustwording over meertaligheid
• Kennisuitwisseling op online fora
• Ondersteuning van professionele leergemeenschappen: werkgroepen van docenten die didactiek LiT1 en LiT2 ontwikkelen
• Zichtbaarheid in de publicaties van Levende Talen: het Levende Talen Magazine (LTM) en Levende Talen Tijdschrift (LTT) en in andere professionele bladen
• Samenwerking met scholen in de regio
• Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

 

VGV: Väöl Gesjtèlde Vraoge (en opmerkinge)

 

Väörwat is ’t contributiegaeld zoeë hoeëg?
Levende Talen is ’n landeleke organisatie die taal-vakdocente van ’t middelbaar oonderwies organiseert in versjillende taalsecties. ’t Maondeleks tiedsjrif, de nuujsbreve en de sjtudiedaag die georganiseerd waeëre zeunt väör dae groep ’n investering in permanente deskundigheidsbevordering, oeëvan de kooste van de belastinge aaf te trèkke zeunt. Daobie is eeder lid automatisch ooch lid van ‘ne vakboond, wat al zoeget de helft van ’t lidgaeld oetmakt. Eeder sectiebesjtuur kriet jaorleks, nao rato van ’t aantal lede e bedraag övergemakd oeëmit me dus kènt wirke.
Groeët versjil tussje de Limburgse sectie en al de aander secties is, dat docente Limburgs (nog) neet in ’n professioneel sjtatuut wirke en dat die contributie dus, wat hun aa-geet, neet in verhouding sjteet töt hun inkaome oet hun werk es zoedanig.
Es väörleupige óplóssing väör dat probleem haant v’r gedoeë kraeëge dat me es groep of organisatie, zoewie sjoeële, peutersjpeelzale, Veldekekringe, heemkringe, politieke partieje e.d., lid kint waeëre.
Lidmaatsjap blieft belangriek, ooch nao boeten oet. De sjlagkracht van de missie van ós sectie – mieërtaligheed en Limburgs in ’t oonderwies, in de klas – sjteunt óp de richtige argumaente mae is en blieft ooch gedènd mèt väöl lede die väör de realisatie van die missie ooch nog ‘ns väöl gaeld wille betale.

Nao de toekoms toe: v’r wille gaer in contact kaome mèt alle luuj die zich in Limburg bezig haowe mèt ’t gaeve van Limburgse les. V’r zeuke zoewal vriewilligers die dit waerk deunt es betaalde krachte. Es v’r dao ’n twintigtal van biejeen hubbe, rich v’r ‘ne werkgroep óp oeë die docente persoonlek lid van kinne waeëre. Gratis, want d’r inbreng is dan hun biedrage.

 

Wat is d’r inhoud van ’t formidabel verpakkingspapier?
V’r zeunt in mei van dit jaor begónne mèt Levende Talen Limburgs en ós örsjte doel is öm naamsbekindheed te kriege en lede te werve. Dat deunt v’r via presentaties op congresse oeë mieërtaligheed in ’t oonderwies centraal sjteet.
Op dit momaent is d’r politiek hael aa ge wèrk um nao te goeë of en wie ’t Limburgs ’n plaatsj kènt kriege in ’t oonderwies. Die politieke visie is recentelek vasgelach in ’t Convenaant Limburgs dat tussje de Provins en ’t ministerie van Binnelandse Zake aafgeslaoëte is. Väör dit Convenaant hat Levende Talen Limburgs ’n visie oontwikkeld wie ’t Limburgs binne ’t oonderwies te oontwikkele is. ’t Convenaant haat väöl documaente ópgeliëverd mae dit proces is waal nuëdig öm ’t Limburgs ’n plaatsj te kènne gaeëve in ’t oonderwies.

 

Limburgse lès en de euverbelasting van de oonderwiezers
V’r veende aandach väör mieërtaligheed en dus ooch Limburgs in de klas essentieel, öm te beginne in de peutersjpeelzale/kinderdagverblieve en in het basisoonderwies. In versjillende plaatsje gebäörd dat incidenteel al, en soms al lang, mae waal erg lokaal. Dat is hieël good en dat wille v’r in kaart brènge. Wat wert oeë zjuus gedoeë?
De besjtuurslede van Levende Talen Limburgs hubbe neet d’r tied öm die lèsse zelf te goeë gaeve – v’r wirke allemaol – mae v’r kinne waal al de luuj (zoewal vriewilligers es professionals) die daomèt bezig zeunt biejeen brènge of via interviews óp ós website kènnis laote make mèt de insjpanninge van aander öm de taal wieër te gaeve. Zoedat me vaneen kènt lieëre. Ooch zeunt v’r bezig mèt ’t aanliegke van ’n materiale-baank. Didactisch materiaal verzamele dat gebroekd wert in Limburg öm óp ’n aansjraeëkende maneer aandach te gaeve an de taal.

 

Peutersjpeelzale, keender kalle gee Plat mie
Dankzij ’t Convenaant kènt de Provincie Limburg noe mèt ’t management van peutersjpeelzale/kinderdagverblieve, GGD en Levende Talen Limburgs e taalbeleid oontwikkele öm ’t verlees van ’t Limburgs oonder peuters taege te goeë. V’r haoëpe óp sjnel en gooj resultate.

 

Väorwat voertaal Nederlands óp ós website?
Vaeër richte ós ooch óp luuj die ’t Limburgs neet kinne, mae waal wille lieëre, kalle.

 

V’r zeuke contact mèt alle docente Limburgs! Zakes oeë v’r aan wèrke zeunt:

1. aanleggen educatiemateriaalbank, verzamelen persoonsgegevens van docenten Limburgs, ontmoetings-/uitwisselingsmomenten voor deze laatste organiseren, 3M-project
2. kinderen die geen Limburgs meer spreken, maar wel verstaan: zorg voor aandacht Limburgs/meertaligheid in de klas, aanbieden lessen door (lokale) docenten, L2-cursussen voor nieuwkomers
3. Maandelijks tijdschrift Levende Talen, vakbondlidmaatschap
4. Informatie via onze website over meertaligheid, studiedagen in Limburg voor docenten
5. Vanuit het veld formuleren van onderzoeksvragen voor PhD’s