3M-project vertaald naar Limburgse context

Het 3M-project, ontwikkeld op Stenden Hogeschool in Friesland, biedt leerkrachten handvatten voor het omgaan met meertaligheid in de klas. Daarnaast beoogt 3M de attitudes van leerlingen en docenten over meertaligheid en het leren van álle talen (regionale, buur-, minderheids- en migrantentalen) positief te beïnvloeden. Immers: “To reject a child’s language in school is to reject the child.”

Limburgse Kindante- en Movare-scholen ontwikkelen nu een eigen 3M-onderwijstool waarmee Nederlands, Duits en Limburgs geïntegreerd aan bod komen, met het doel bewust aandacht te besteden aan de meertaligheid in ons taalgebied. Professionals van Stenden Hogeschool ondersteunen de projectscholen bij de didactiek, het gebruik van de 3M-toolbox en de scholing van enthousiaste leerkrachten, zodanig dat 3M op gedifferentieerde wijze kan worden ingezet; klassikaal, individueel, in groepjes, projectmatig, verdiepend, verrijkend etc.

Fact sheet

  • De overheid heeft het Limburgs als zelfstandige regionale taal erkend.
  • Recent onderzoek ontkracht de verouderde opvatting dat het Limburgs verdere taalontwikkeling in het onderwijs belemmert.
  • De wet primair onderwijs (WPO) zegt dat het Limburgs naast het Nederlands aangeboden mag worden als voertaal in het (primair) onderwijs. Het rijk instrueert de onderwijsinspectie toe te zien op het taalbeleid in het PO in de brede context van het Limburgs.
  • Afspraak is dat rijk en provincie zich inspannen om in het PO en VO de voordelen van het Limburgs cq meertaligheid te verspreiden via cultuureducatie, burgerschapsonderwijs etc.
  • In de praktijk van het onderwijs zien we nog relatief weinig toepassingen van het Limburgs en positieve aandacht voor meertaligheid.
  • Levende Talen spant zich als partner voor het onderwijs in om een positieve ontwikkeling tot stand te brengen. 3M is een van de samenwerkingsprojecten.

Houd onze site in de gaten voor actuele informatie rondom 3M!