Verslag ‘Taalvaardig naar school’

Op maandag 9 mei vond in Amsterdam bij SPUI25 een lezing plaats over de vraag hoe jonge kinderen, in deze complexe samenleving met veel verschillende talen, goed kunnen worden voorbereid op de basisschool (waar geacht wordt Nederlands te spreken). De hele presentatie is hier terug te vinden: https://spui25.nl/programma/taalvaardig-naar-school In het publiek zaten met name wetenschappers vanuit de linguïstiek en pedagogiek en beleidsmakers uit verschillende gemeenten.

Vanuit de Universiteit van Amsterdam werd over het MIND-project verteld: het Meertalig IN Dagopvang project. In dit project is gekeken naar tweetalige kinderopvang (Engels-Nederlandstalig) en wat dit doet met de taalontwikkeling van de kinderen. De uitkomsten zijn positief: de Engelse taalvaardigheid van de jonge kinderen groeit en de Nederlandse taalvaardigheid lijdt niet onder het gebruik van het Engels binnen de kinderopvang. Op basis van dit onderzoek is het advies aan het ministerie uitgebracht om meer te investeren in meertalige kinderopvang, waarbij niet alleen het Engels (of het Duits of Frans) gestimuleerd wordt, maar ook ruimte komt voor andere moedertalen zoals het Turks, Arabisch, Fries of Limburgs. Voor het eindrapport, zie: https://mind.humanities.uva.nl/en/home-3/

Vanuit de Universiteit Utrecht was er een presentatie over het belang van voorschoolse educatie als voorbereiding op het basisonderwijs, aan de hand van eerdere onderzoeken (Pre-COOL en ISOTIS) en het huidige EVENING-onderzoek. Binnen EVENING kijken zij naar de effecten van Voorschoolse Educatie en de rol van de kwaliteit van deze educatie. Waar de ouders in het MIND-project over het algemeen hoger zijn opgeleid en zeker niet allemaal een migratieachtergrond hebben, kent het EVENING-onderzoek duidelijk een andere populatie, dus het was een interessant contrast. De onderzoekers vertelden over het verruimen van de uren op de voorschool, over de startleeftijd van de kinderen, maar ook over het belang van het betrekken van de thuisomgeving en het herwaarderen van diverse talen en culturen wanneer het gaat over een ‘goede voorbereiding’. Kortom, het was een interessante bijeenkomst!