Expertcomité Raad van Europa: Maak werk van Limburgs in het onderwijs

Een expertcomité van de Raad van Europa roept de Nederlandse overheid op om met een strategie te komen, zodat het Limburgs en het Nedersaksisch op alle onderwijsniveaus aandacht krijgen.

Het expertcomité bezocht Nederland afgelopen jaar om de naleving te toetsen van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, dat Nederland in 1992 ondertekend heeft. Het Limburgs wordt sinds 1997 officieel als regionale taal erkend binnen dit handvest.

De vorige keer dat comité Nederland bezocht, in 2019, raadde zij ook al aan om het Limburgs en het Nedersaksisch (net als het Fries) aan te bieden als onderwijstaal op basisscholen, middelbare scholen, kinderdagverblijven, universiteiten en instituten voor volwassenenonderwijs.

In de nieuwste rapportage onderstreept het comité het belang van deze aanbeveling, dat sindsdien slechts bescheiden navolging heeft gekregen. Om deze reden roept het comité tevens op tot de vorming van een officiële vertegenwoordiging van de minderheidstalen Limburgs, Nedersaksisch, Romani en Jiddisch op nationaal niveau.

Levende Talen Limburgs is uiteraard nauw bij de belangenvertegenwoordiging van minderheidstalen in Nederland betrokken, net als onder meer Veldeke en de Raod veur ’t Limburgs. Een concreet effect van deze lobby is de vorming van een Hóes veur ’t Limburgs, dat inmiddels (eindelijk) van de grond gaat komen.

Andere projecten waar Levende Talen Limburgs als initiatiefnemer of projectpartner nauw bij betrokken is, en die in het rapport van het expertcomité geroemd worden, zijn het 3M-basisscholenproject, de ontwikkeling van lesmateriaal voor mensen die Limburgs als tweede taal willen leren, en het concrete aanbod van een cursus Heerlens-Limburgs als tweede taal.

Uiteraard wil Levende Talen Limburgs zulke initiatieven graag verder uitbouwen in de toekomst, en ondersteuning van de overheid daarbij zal onontbeerlijk zijn. Daarnaast zijn leden ook een belangrijke levensader van onze vereniging. Ben jij of ken jij iemand die nog geen lid is, maar dit wél graag zou willen worden? Kijk dan eens op de volgende webpagina: https://mijn.levendetalen.nl/lid-worden

Het volledige rapport van de Raad van Europa is te downloaden via deze link: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/-/european-charter-for-regional-or-minority-languages-the-netherlands-should-strengthen-the-use-of-frisian-limburgish-and-low-saxon-and-support-romanes-and-yiddish#